Vestbyens Dagtilbud
Bestyrelsesreferater

Dagsorden Bestyrelsesmøde Vestbyens / Bremdal Dagtilbud
Tirsdag d. 25. april 2023 kl. 17.00-19.00 i Vestbyens dagtilbud, Park Alle 14
Ordstyrer: Henrik
Referent: Birthe

Deltagere :
Vestbyen (forældrevalgte) :
Anja Thorup Døj
Trine Kynde
Camilla Polly Rahbæk Olsen
Camilla Korsgaard Gamskjær
Kimmie Nadia Jensen
Bremdal (forældrevalgte):
Ane Kirstine Salskov
Jeppe Hanghøj Kirkensgaard
Malene Bjerrum Stampe
Carina Hummelmose Damgaard-Klit
Personalerep
Lene Jakobsen, Vestbyen
Pia Stig Kristensen, Bremdal
Susanne Lauritsen , dagplejen
Ledelse :
Lise Stricker, Pædagogisk leder
Birthe Østerby, Pædagogisk leder
Maj-Britt Gaye, Pædagogisk leder
Henrik Andersen, dagtilbudsleder

Dagsorden
Referat
• Velkomst og præsentation
Henrik bød velkommen til alle i vores nye fællesbestyrelse for Vestbyen og Bremdal. Herefter havde vi en præsentationsrunde.
• Intro til bestyrelsesarbejdet v. Henrik
o Fusion pr. 1. april.
o Styrelsesvedtægten
o Afgørelse af valgperiode, hvem der er valgt for 2 år / 1 år.
o Hensigterklæringer for bestyrelsens arbejde.
o Årshjul.
o Underskrift af tavshedserklæringer.
• Pr. 1/4 – 23 er vi fusioneret.
• Bestyrelsen består af 9 forældrevalgte medlemmer. 5 forældre fra Vestbyen og 4 forældre fra Bremdal.
• ”Styrelsesvedtægten for Dagtilbud i Struer Kommune” :
Ledelsens tilrettelæggelse af den daglige drift skal ske under hensyn til de beføjelser forældrebestyrelsen har i forhold til principper for dagtilbuddet. Der bør derfor være et samarbejde og en dialog mellem ledelsen og forældrebestyrelsen herom.
Byrådets mål og rammer, overordnede retningslinjer, politikker for dagtilbuddene og øvrige instruktioner af ledelsen bør ligeledes udformes på en måde, der giver rum for, at den enkelte forældrebestyrelse inden for lovgivningens rammer kan fastsætte egne principper for det enkelte dagtilbud i forhold til:
o Det pædagogiske arbejde, herunder drøftelse, udarbejdelse, evaluering og opfølgning af den pædagogiske læreplan
• Samarbejde mellem institution og forældre
• Indretning ude og inde
• Personalesammensætning (kvalifikationer)
• Samarbejde i lokalområdet
• Anvendelse af lokaler udenfor åbningstiden
• Anvendelse af budgetrammen
• Til- eller fravalg af frokostordning
• I Bremdal sidder Ane og Jeppe 2 år i bestyrelsen. Malene og Carina 1 år. I Vestbyen sidder Trine, Anja og Camilla P 2 år i bestyrelsen og Camilla K og Kimmie for 1 år.
• Hensigtserklærng for bestyrelsen. Formand og Næstformand vælges så de repræsenterer hvert sit børnehus.
• Konstituering af bestyrelsen
o Valg af Formand og næstformand
• Formand Trine Kynde.
• Næstformand Ane Kirstine Salskov.
• Temaer til drøftelse
o Arbejdsstruktur på bestyrelsesmøder.
• Henrik afvikler et formøde med formand og næstformand ca. 14 dage før bestyrelsesmødet. Dagsorden kommer ud pr. mail. Mødeplanlægningen bliver lagt ind i et Årshjul.
• På bestyrelsesmødet bliver der mulighed for at dele sig op i de 2 børnehuse i forhold til diverse punkter på dagsorden.
Faste punkter på dagsorden:
Nyt fra Ledelsen
Nyt fra Formanden
Nyt fra Dagplejen
Nyt fra Bremdal
Nyt fra Vestbyen
Nyt fra formændene :
• Vi snakkede lidt om FRU møderne, som bestyrelsesformanden bliver indkaldt til. Formanden inviterer næstfmd med såfremt det fremgår af invitationen.
Nyt fra ledelsen:
• Henrik fortalte om VIA kompetenceudviklingsforløb for personalet. Der er bl.a fokus på fælles sprog, barnets perspektiv og værdien i jeg-fortællingen.
• Personalesituationen i Vestbyen: Mette (køkken) har opsagt sit job pr. 31/5. Familien flytter til Århus. Bodil der er pædagog i vuggestuen har opsagt sit job pr. 31/5 pga. andet job. Der opslåes stillingsopslag snarest.
• Dagtilbudene i Struer Kommune overgår at bruge Aula hjemmesider i lighed med skolerne. Udviklingen påbegynder i foråret 2023. De gamle hjemmesider er pt ikke opdaterede.
Budget og økonomi
• Budgetopfølgning pr. 31.03 2023
Budgetopfølgning pr. 31/3-23.
Vestbyen og Struer By dpl har negative genbevillinger fra 2022. Der er truffet nødvendige foranstaltninger for at nedbringe underskuddet. Økonomien bevæger sig i positiv retning.
Bremdal har en positiv genbevilling fra 2022, der er igangværende initiativer til brugen af overskuddet.
Nyt fra dagplejen :
• I dagplejen har Stella opsagt sit job pr. 28/2-23.
• Dagplejerne i distrikt Øst er lige p.t. i gang med at afholde Bedsteforældredage i Ådalens Beboerhus.
• Dagplejer Annette Mark fra Bremdal bliver inviteret til personalemøder i dagplejen, legestuer og andre arrangementer.
Nyt fra personalet :
• Fredag d. 28/4 bliver der sagt farvel til de store børn som skal i Førskolen fra mandag d. 1/5. Der foregår forskellige ting i begge huse i forhold til afskeden. God vind til de store børn.
Planlægning af mødedatoer
for det kommende år.
• Mødedatoer for Bestyrelsen. Tidsrum kl. 17.00 – 19.00.
- Onsdag d. 24/5
- Torsdag d. 14/9
- Mandag d. 4/12
- Tirsdag d. 20/2 2024
Punkter til næste møde:
• Institutionens navn
• Enshed / forskellighed.
• Afvikling af forældremøder og valg i 2024
• Institutionens navn ?
• Forskellighed / ensartethed
• Forældremøder – valg til bestyrelsen i 2024
• Punkter fra forældrene
Evt. :
• Referater sendes til bestyrelsesmedlemmer, samt lægges på institutionens hjemmesider.

KONTAKT INFORMATION
Vestbyens Dagtilbud
Park Alle 14
7600 Struer
9684 8906
Dagtilbudsleder
Henrik Andersen
henrika@struer.dk
22 45 70 96